Skip to main content

Featured Post

Best Astro Services -Get Now

Get the best reading and minute analysis of your birth chart and know about hurdles, powers points, career, lucky gems stones, yantra, kawach, golden time, marriage period, Santan Yoga, Raj-Yoga and solutions of your problems through astrology.
Client Outside India can Use PAYPAL Button which is at bottom of page>> Paytm No. Is also Given At the bottom of page. Email is – consultomprakash@gmail.com Buy Horoscope Reading
Do Send Correct Date of birth, place of birth, time of birth and Questions for correct analysis.
Know about best powerful planets.Know about malefic stars.Loop holes of kundli.Best gems stones.Poojas as per planetary positions.Answers of your questions.Pay Only 601/- INR or $11 Buy Match-Making
Send Correct Birth Details Of Both Male and Female For Match Making Analysis.
Know about match points.Know about mangalik yoga.Reasons of unmatched horscope.Remedies of married life problems.Poojas as per planetary positions.Answers of your questions.Pay Only 901/- INR or …

Kanakdhara Strotram To Attract Money And Prosperity

best spell provider in India, best ASTROLOGER of India, tips to open money sources
Kanakdhara Strotram
kanakdhara Strotram, Meaning of kanakdhara strotram, power of kanakdhara strotram, A way to get money and over all prosperity , Way to get blessings of Mahalaxmi, Kanakdhara Spell.

If you want to blessings of mahalaxmi, if  you want the blessings of goddess of money then kanakdhara strotram is one of the best way to chant Daily. If any one chant this strotram with devotion then no doubt prosperity will come from all direction. 
This powerful strotram is written by Aadi Shankracharya.

How to Chant Kanakdhara Strotram?
Worship goddess first, light a deepak and dhoop, some bhoga and pray for blessings. Now chant the strotram in soft and clear voice with good feelings and devotion. 


अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती
भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।
अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला
माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १॥


मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः
प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।
माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या
सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः ॥ २॥


आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दं
आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् ।
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं
भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥ ३॥


बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला
कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ४॥


कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेः
धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव ।
मातुस्समस्तजगतां महनीयमूर्तिः
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ५॥

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ६॥


विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षं
आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ।
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्
इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ७॥


इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र-
दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।
दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां
पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ८॥


दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां
अस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ विषण्णे ।
दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं
नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ९॥

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति
शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै
तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥ १०॥


श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै
रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।
शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै
पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥ ११॥

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै ।
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै
नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥ १२॥


नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै
नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै ।
नमोऽस्तु देवादिदयापरायै
नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै ॥ १३॥

नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै
नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै ।
नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै
नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै ॥ १४॥


नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै
नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै ।
नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै
नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै ॥ १५॥

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि
साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि ।
त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥ १६॥


यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः
सेवकस्य सकलार्थसंपदः ।
संतनोति वचनाङ्गमानसैः
त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥ १७॥

सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे ।
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥ १८॥


दिग् हस्तिभिः कनककुंभमुखावसृष्ट-
स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् ।
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष-
लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥ १९॥


कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं
करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः ।
अवलोकय मामकिञ्चनानां
प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥ २०॥


देवि प्रसीद जगदीश्वरि लोकमातः
कल्याणगात्रि कमलेक्षणजीवनाथे ।
दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतं माम्
आलोकय प्रतिदिनं सदयैरपाङ्गैः ॥ २१॥


स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं
त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो
भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥ २२॥

|| इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत
श्री कनकधारास्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Kanakdhara stroram is one of the best strotram which will open the way of success, the hurdles will go away automatically and prosperity will enter in life. But the only thing is to recite it devotedly. If any one pray from the heart and with total positive thinking then positive powers will help the person to live life successfully.

Kanakdhara Mantra:
Those who want to chant the mantra to attract money and prosperity may also chant the following spell:
Kanakdhara Mantra:

"OM SHREEM VAM AIIM HREEM SHREEM KLEEM KANAKDHARAAYEI NAMAH"

You can chant this mantra in the night for good result. For powerful result recite this mantra on grahan time, amavasya, poornima, navratris. Also do homa with Clove time to time with this spell. 

Do practice to attract money, to increase your financial power, to live life successfully, to enjoy every moment of life. 

For Any type of Problems related to Finance, Family, Friends, Love life contact now. You will get powerful solutions through best astrologer Astroshree.
email: consultomprakash@gmail.com
Hotline: +91 98936-95155

Read More on:
kanakdhara Strotram, Meaning of kanakdhara strotram, power of kanakdhara strotram, A way to get money and over all prosperity , Way to get blessings of Mahalaxmi, Kanakdhara Spell.

Comments

Popular posts from this blog

Hindi Alphabets and Zodiac Sign | Raashi Akshar

Hindi Alphabets and Zodiac Sign | Raashi Akshar, Astrologer for solutions of all problems.

Want to know your zodiac sign, Want to know how you are affected by raashi or zodiac sign then this article will help you.

In vedic astrology with the first letter of alphabet we decide the raashi or zodiac sign. In whole the life person  has the impact of this zodiac sign. Here i am giving the list of alphabets and the related zodiac sign.

1. Zodiac Sign: Aries or मेष Alphabets of Aries Or Mesha: चू , चे , चो , ला , ली , लू , लो , अ

2. Zodiac Sign: Taurus or वृषभ Alphabets of Taurus or Vrishabh : इ, उ , ए , ओ , वा , वी , वू , वे , वो

3.Zodiac Sign: Gemini or मिथुन Alphabets of Gemini or Mithun: का, की, कु , के, को, घ , ड़ , छ , हा

Contact Astrologer For True Guidance>>
4.Zodiac Sign: Cancer or कर्क Alphabets of Cancer or Karka: ही, हू , हे , हो, डा,डी , डू , डे , डो

5.Zodiac Sign: Leo or सिंह Alphabets of Leo or Singh: मा , मी, म़ू , में, मो, टा , टी, टू , टे

6.Zodiac Sign: Virgo or कन्या …

Bird Feeding In Astrology To Enhance Luck

What is bird feeding means as per astrology, Free encyclopedia on birds feeding astrology, importance of giving food to birds, how to over come from planetary problems by feeding birds, what to give to birds to minimize the bad effects of planets?, Is bird feeding good, astrologer for analysis and solutions of problems.

There are many people all over the world who like to feed birds daily and definitely it is a good way to make the other species familiar to us.

There is a difference between normal bird feeding and astrology bird feeding. In normal bird feeding we can give any thing to birds but when we provide special things or food to different types of birds on specific days then it can enhance luck and minimizes the impacts of malefic planets from your kundli/horoscope/birth chart.

There are 7 days and all the days are ruled by different planets and there are different food related to different planets so whenever any planet creates problems then it is good to feed the food related…

What Are Planets, Stars or Nakshatra and Zodiac Signs ?

How Indian Horoscope Are Read?, What are Zodiac Signs?, List Of Signs, Elements Represents Different Zodiac Signs, Different Types of Planets, List Of Stars or Nakshatra Indian Astrology Study a horoscope on the basis of Planetary positions, zodiac signs(raashiya) and stars i.e. nakshatra.Now it is very important to know what are zodiac signs , planets and Stars or nakshatra. In this article we will learn about these important key words of Indian astrology. Zodiac Signs or Raashi means group. This group represent the group of Stars or nakshatra.Zodiac signs are named as per the scattered Stars make shape in the sky. One zodiac sign represent many stars or nakshatra.   The Planets orbit the Sun. Now Let's Understand Zodiac Signs, Planets and Stars in details.

Learn About Planets, Stars and Zodiac Signs On The Basis of Which Horscope or Kundli is Made In INDIAN ASTROLOGY, The Great Science To Reveal The Life. 1) Zodiac Signs(Raashi) : There are 12 Zodiac Signs, 27 Stars or nakshatra a…