Skip to main content

Best Online Astrology Services

Vedic astrology services || Horoscope Reading || Kundli Analysis || Birth Chart Calculation || Pitru Dosha Remedies || Love Life Reading || Solution of Health Issues in jyotish || Career Reading || Kalsarp Dosha Analysis and remedies || Grahan Dosha solutions || black magic analysis and solutions || Best Gems Stone Suggestions || Rashifal || Predictions || Best astrologer || vedic jyotish || Online jyotish || Phone astrology ||

Kanakdhara Strotram To Attract Money And Prosperity

kanakdhara Strotram, Meaning of kanakdhara strotram, Way to get blessings of Mahalaxmi, Kanakdhara Spell, what are the benefits of reciting Kanakdhara strot. way to get money and over all prosperity.


Adiguru Shankaracharya has invoked Goddess Lakshmi in the Kanakdhara source. Kanakdhara means stream of gold. This is the same divine source from whose text Adiguru Shankaracharya ji had made the rain of gold by pleasing Mata Lakshmi.

If poverty is not giving up, debt is increasing, all sources of income have stopped, then in such a situation, the recitation of kanakdhara strot should be started thrice daily in the morning, afternoon and evening and one should pray to the mother.

With its regular recitation, all kinds of wealth related problems goes away and by the grace of Mahalakshmi, a happy and prosperous life is lived.
kanakdhara Strotram, Meaning of kanakdhara strotram, Way to get blessings of Mahalaxmi, Kanakdhara Spell, way to get money and over all prosperity.
Kanakdhara Strotram To Attract Money And ProsperityRead the full lyrics and meaning of kanakdhara strot here 

How to Chant Kanakdhara Strotram?

Worship goddess laxmi first, light a deepak and dhoop, some bhoga and pray for blessings. Now chant the strotram in soft and clear voice with good feelings and devotion. अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती
भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।
अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला
माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १॥


मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः
प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।
माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या
सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः ॥ २॥


आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दं
आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् ।
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं
भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥ ३॥


बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला
कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ४॥


कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेः
धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव ।
मातुस्समस्तजगतां महनीयमूर्तिः
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ५॥

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ६॥


विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षं
आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ।
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्
इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ७॥


इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र-
दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।
दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां
पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ८॥


दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां
अस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ विषण्णे ।
दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं
नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ९॥

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति
शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै
तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥ १०॥


श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै
रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।
शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै
पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥ ११॥

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै ।
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै
नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥ १२॥


नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै
नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै ।
नमोऽस्तु देवादिदयापरायै
नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै ॥ १३॥

नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै
नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै ।
नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै
नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै ॥ १४॥


नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै
नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै ।
नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै
नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै ॥ १५॥

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि
साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि ।
त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥ १६॥


यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः
सेवकस्य सकलार्थसंपदः ।
संतनोति वचनाङ्गमानसैः
त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥ १७॥

सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे ।
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥ १८॥


दिग् हस्तिभिः कनककुंभमुखावसृष्ट-
स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् ।
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष-
लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥ १९॥


कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं
करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः ।
अवलोकय मामकिञ्चनानां
प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥ २०॥


देवि प्रसीद जगदीश्वरि लोकमातः
कल्याणगात्रि कमलेक्षणजीवनाथे ।
दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतं माम्
आलोकय प्रतिदिनं सदयैरपाङ्गैः ॥ २१॥


स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं
त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो
भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥ २२॥

|| इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत श्री कनकधारास्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Kanakdhara stroram is one of the best strotram which will open the way of success, the hurdles will go away automatically and prosperity will enter in life. But the only thing is to recite it devotedly. If any one pray from the heart and with total positive thinking then positive powers will help the person to live life successfully.
On the auspicious day of amla navmi, it is good to recite kanakdhara strotram in the evening for immense wealth benefit.

Meaning of kanakdhara strotram in english:

As bumblebee takes shelter of a flowering tree decorated with half-bloomed safflowers. In the same way, which keeps falling on the limbs adorned with the thrill of Srihari and in whom all prosperity resides, may that eyesight of Goddess Mahalakshmi, the presiding deity of all auspiciousness, be auspicious for me ॥1॥

As the bumblebee keeps hovering over the lotus flower, in the same way, one who repeatedly goes with love on the face of Srihari and returns because of shame, may that beautiful enchanted eyesight of Goddess Lakshmi bestow me with wealth ॥2॥

One who is capable of bestowing the opulence of the position of Indra, the ruler of all the deities. The one who bestows more and more joy to Shrihari and who looks as beautiful as the inner part of Neelkamal (Blue water lily). That eyesight of Goddess Lakshmi’s half-opened eyes must fall on me too for a moment ॥3॥

May that eye of Goddess Lakshmi, the wife of Lord Vishnu, bestow us with opulence, one whose eyeball and eyebrow are half open out of love, but at the same time seeing Sri Mukunda close to her eyes, she becomes somewhat skewed ॥4॥

The one who is adorned like a beautiful necklace in the chest of Lord Madhusudan which is adorned by Kaustubha Mani and the one who infuses love in their mind too, may that eyesight of Goddess Kamala who lives in the lotus garden bless me ॥5॥

As the lightning flashes in the clouds, in the same way, who shines on the graceful chest of Lord Vishnu. Who has pleased the Bhrigu dynasty by their appearance and who is the mother of all the worlds, may the sacred idol of Goddess Lakshmi grant me welfare ॥6॥

That slow, dull, silent and half-open eyesight of Kamala, daughter of the sea, with the effect of which Kaamadeva had secured the first place in the heart of the benevolent Lord Madhusudan. That eyesight should fall on me ॥7॥

May the cloud of the eyes of Lord Narayan’s beloved Lakshmi be inspired by the wind of mercy, remove the evil of misdeeds for a long time and let the water of wealth rain on me lying in sadness ॥8॥

Persons with special intellect, who deserves her grace, easily attain the heavenly position by the influence of her merciful eyesight. May that gleaming eyesight of the same Padmaasanaa, which is like a grown lotus womb, grant me the desired boon ॥9॥

Who is situated in the form of Brahma-Shakti at the time of creation, who is situated in the form of Vaishnavi-Shakti at the time of rearing and who is situated in the form of Rudra-Shakti  at the time of catastrophe. Salutations to Goddess Lakshmi, the beloved of Lord Naaraayana, the only Guru of the whole world ॥10॥

O mother ! I salute you in the form of Shruti, who gives the fruits of good deeds. Salutations to you as Rati, the ocean of beautiful qualities. Salutations to Lakshmi who resides in the lotus forest and salutations to the beloved of Lord Purushottama, Pushti ॥11॥

Salutations to Kamalaa, who has a lotus-like body. Salutations to Sridevi born from the ocean. Salutations to the sister of the Moon and Nectar. Salutations to the wife of Lord Naaraayana ॥12॥

Honorable mother with lotus-like eyes ! The veneration done at your feet bestows wealth, gives pleasure to all the senses, that is capable of giving kingdom and fully ready to take away all sins. May I always get the auspicious opportunity of worshiping your feet ॥13॥

Whose worship expands all the desires and possessions of the worshiper. I worship with my mind, speech and body the same Goddess Lakshmi, the beloved of Shri Hari ॥14॥

Goddess Haripriyaa ! You reside in the lotus forest. Lotus is adorned in your hands. You are adorned with very bright clothes, scent and garland etc. Your tableau is very beautiful. Goddess of wealth ! Be pleased with me ॥15॥

Whose body is anointed by legendary persons with the pure water of the golden urn. I pay obeisance in the morning to Goddess Lakshmi, who is the mother of the whole world, wife of Lord Vishnu and the daughter of the ocean ॥16॥

Kamal-nayan i.e. Whose eyes are like lotus ) Keshav’s beloved Kamale ! I am the foremost among the poor people, therefore I am a natural deserving of your grace. You look at me with your eyes like the flowing waves of a flood of compassion ॥17॥

Those who praise Goddess Lakshmi daily with these hymns of kanakadhara stotram, they are of great quality and most fortunate in this world. scholars are also eager to know about such people ॥18॥

Kanakdhara Mantra:

Those who want to chant the mantra to attract money and prosperity may also chant the following spell:
Kanakdhara Mantra:

"OM SHREEM VAM AIIM HREEM SHREEM KLEEM KANAKDHARAAYEI NAMAH"

You can chant this mantra in the night for good result. For powerful result recite this mantra on grahan time, amavasya, poornima, navratris. Also do homa with Clove time to time with this spell. 

Do practice to attract money, to increase your financial power, to live life successfully, to enjoy every moment of life. 

For Any type of Problems related to Finance, Family, Friends, Love life contact now. You will get powerful solutions through best astrologer Astroshree.


Read More on:

kanakdhara Strotram, Meaning of kanakdhara strotram, power of kanakdhara strotram, A way to get money and over all prosperity , Way to get blessings of Mahalaxmi, Kanakdhara Spell.

Comments

Featured Post

When will sun transit in aries in 2023, Impacts on 12 zodiacs, predictions in vedic astrology, सूर्य का मेष राशि में गोचर कब होगा?, What to do to get favor of planet sun in vedic astrology?. Every planet keeps changing zodiac sign from time to time, the effect of which we get to see in environment, business, personal life. In this article, we will study the transit of Sun in Aries. Every year in the month of April, Sun enters Aries and becomes exalted, which is very auspicious. When the Sun enters Aries, it shines with its full power and we can see its effect everywhere. In 2023, Sun will enter Aries on Friday, April 14 at 2:42  PM and will remain in it for the next one month. Sun In Aries Results/predictions हिंदी में पढ़िए सूर्य का मेष राशि में गोचर कब होगा २०२३ में ? Let’s know sun is related with which subjects as per astrologer? As per vedic astrology, we can predict many things about life as per the state of sun in horoscope. Sun is related with father, name a

Popular posts from this blog

om kleem krishnaay namah mantra significance

om kleem krishnaya namaha significance, spell for love attraction, om kleem krishnaya namah benefits for love, kleem mantra effects in how many days, om kleem krishnaya namaha 108 times, how to chant this spell for best result. kleem beej mantra is related with goddess kali and is very very powerful. The chanter of this mantra able to develop a divine aura and attraction power which help to attract divine energies as well as materialistic comforts. Shree Krishna is the incarnation of lord Vishnu and is a symbol of great personality, love, knowledge and intelligence.  om kleem krishnaay namah mantra significance “Om Kleem Krishnaya Namaha” is an amazing spell which is able to provide everything to a chanter and so is used for decades by devotees.  This mantra keeps the power of goddess durga as well as Krishna too and so is a divine mantra for everyone who want success in life soon.  “Om Kleem Krishnaya Namaha” is a powerful mantra which invokes the inner spiritual energy if continu

YES

yes You have got answer YES, Now you can take decision as per your wish. Check Again

Marriage Curse Reasons and Solutions

Marriage Curse reasons and remedies, impacts of vivah shraap and solutions, how to detect problems in married life as per astrology and how to over-come, learn the remedies to make life successful. Marriage Curse  Reasons and Solutions INDEX: Importance of marriage Marriage Curse Impacts In life How To Detect Vivah Shraap or Marriage Curse? Match Making Must Not Be The Only Basis of Finalizing The Partner: Some planetary position which shows marriage-curse in Kundli or birth chart Remedies of Marriage Curse or Vivah Shraap Marriage is one of the important aspect of life. Marriage is not only necessary to live a good social life but it also helps to fulfill the biological need of two person. Marriage is a sacred bond between 2 person to live life together. Through marriage a person get partner in life with whom he or she is able to share views, happiness, griefs life long. Marriage makes our life strong and also make it smooth and wonderful if takes place nicely.