Skip to main content

Best Online Astrology Services

Vedic astrology services || Horoscope Reading || Kundli Analysis || Birth Chart Calculation || Pitru Dosha Remedies || Love Life Reading || Solution of Health Issues in jyotish || Career Reading || Kalsarp Dosha Analysis and remedies || Grahan Dosha solutions || black magic analysis and solutions || Best Gems Stone Suggestions || Rashifal || Predictions || Best astrologer || vedic jyotish || Online jyotish || Phone astrology ||

Shiv tandav strot Benefits in Astrology

Shiv Tandav Stotra with meaning, Benefits of reciting rawan written Shiv Tandav Stotra, शिव तांडव स्त्रोत अर्थ सहित, Listen the praise of shiva .

Very powerful and supreme Devotee of lord Shiva Ravana has composed verses to please Lord Shiva, which is very powerful and divine. It is known as SHIV TANDAV STROTRAM. Just by listening to it, energy starts flowing in the body and mind. By reciting shiv tantav strot one gets the blessings of Lord Shiva very soon. The one who recites it gets everything in this life like wealth, splendor, health, prosperity, name, fame, power etc.

Whatever be the problem in life, if someone recites it continuously for 40 days, then by the grace of Lord Shiva, his wish gets fulfilled.

When we talk about remedies of problems in astrology then worship of lord shiv is very important and shiv tandav recitation is one of the best remedy of many problems.

Shiv Tandav Stotra with meaning, Benefits of reciting rawan written Shiv Tandav Stotra, शिव तांडव स्त्रोत अर्थ सहित .
Shiv tandav strot Benefits in Astrology

Let us know what are the benefits of reciting Shiva Tandav Stotra as per astrology?

 1. For those who have a craving for money, the avenues of getting immense wealth are opened.
 2. Those who are passing through any kind of FEAR PROBLEM get tremendous benefit.
 3. If someone is suffering from health problem then their disease starts to go away.
 4. Those who hesitate to talk to people due to physical weakness, they benefit from the recitation of Shiva Tandav Stotra.
 5. Those who want success in the spiritual world, their paths are opened by the grace of Shiva.
 6. The development of brain power starts with its recitation.

Let us know how Shiva Tandava Stotra was composed?

It is believed that once Ravana lifted Mount Kailash to take it to Lanka, then Lord Shiva slightly pressed the mountain with his thumb, so that the mountain remained the same, but Ravana's hand was buried under the mountain, then Ravana sang the praises of Mahadev, which we all know today by the name of Shiva Tandava Stotram.

हिंदी में पढ़िए शिव तांडव स्त्रोत के फायदे 

॥ अथ रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र ॥


जटा टवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले 

गलेऽव लम्ब्यलम्बितां भुजंगतुंग मालिकाम्‌।

डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं 

चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव: शिवम्‌ ॥१॥

Shiv Tandav Stotra

जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिंपनिर्झरी ।

विलोलवी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि ।

धगद्धगद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके

किशोरचंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं ममं ॥2॥

Shiv Tandav Stotra

धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधुवंधुर-

स्फुरदृगंत संतति प्रमोद मानमानसे ।

कृपाकटा क्षधारणी निरुद्धदुर्धरापदि

कवचिद्विगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥3॥

Shiv Tandav Stotra

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा 

कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे।

 मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे 

मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि॥4॥

Shiv Tandav Stotra

सहस्र लोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर-

प्रसून धूलिधोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः ।

भुजंगराज मालया निबद्धजाटजूटकः

श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधुशेखरः ॥5॥

Shiv Tandav Stotra

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा 

निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। 

सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं

 महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः॥6॥

Shiv Tandav Stotra

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल 

द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके।

धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक 

प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥7॥


नवीन मेघ मंडली निरुद्धदुर्धरस्फुर-

त्कुहु निशीथिनीतमः प्रबंधबंधुकंधरः ।

निलिम्पनिर्झरि धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः

कलानिधानबंधुरः श्रियं जगंद्धुरंधरः ॥8॥

Shiv Tandav Stotra

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा 

वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्। 

स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं 

गजच्छिदांधकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे॥9॥


अगर्वसर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी-

रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्‌ ।

स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं

गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे ॥10॥

Shiv Tandav Stotra

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस 

द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट्।

 धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल 

ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ॥11॥


 दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् 

गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः। 

तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः 

समं प्रव्रितिक: कदा सदाशिवं भजाम्यहम॥12॥

Shiv Tandav Stotra

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् 

विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन्। 

विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः 

शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ॥13॥


निलिम्प नाथनागरी कदम्ब मौलमल्लिका-

निगुम्फनिर्भक्षरन्म धूष्णिकामनोहरः ।

तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनींमहनिशं

परिश्रय परं पदं तदंगजत्विषां चयः ॥14॥


प्रचण्ड वाडवानल प्रभाशुभप्रचारणी

महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना ।

विमुक्त वाम लोचनो विवाहकालिकध्वनिः

शिवेति मन्त्रभूषगो जगज्जयाय जायताम्‌ ॥15॥

Shiv Tandav Stotra

इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम स्तवं

पठन्स्मरन्‌ ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम्‌ ।

हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नांयथा गतिं

विमोहनं हि देहना तु शंकरस्य चिंतनम ॥16॥


पूजाऽवसानसमये दशवक्रत्रगीतं

यः शम्भूपूजनमिदं पठति प्रदोषे ।

तस्य स्थिरां रथगजेंद्रतुरंगयुक्तां

लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥17॥

॥ इति शिव तांडव स्तोत्रं संपूर्णम्‌ ॥

Shiv Tandav Stotra with meaning, Benefits of reciting rawan written Shiv Tandav Stotra, शिव तांडव स्त्रोत अर्थ सहित .

Lyrics of shiv tandav strot in English:

Jata tavi galajjala pravaha pavitasthale

Galea valambya lambitam bhujanga tungamalikam ||

Damad damad damad dama ninada vadda marvayam

Chakara chand tandavam tanotu nah shivah shivam ||1|| 


Jata kata hasam bhrama bhrama nilimpa nirjhari

Vilolavi chivalarai viraja mana murdhani ||

Dhagadhagadha gajjvala lalata patta pavake

Kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mama ||2|| 

Shiv Tandav Stotra

Dhara dharendra nandini vilasa bandhu bandhura

Sphuradi ganta santati pramoda mana manase ||

Krupa kataksha dhorani nirudhadurdha rapadi

Kvachit digambare mano vinodametu vastuni ||3||


Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha

Kadamba kunkuma drava pralipta digva dhumukhe ||

Madandha sindhura sphura tvaguttari ya medure

Mano vinoda madbhutam bibhartu bhuta bhartari ||4||

Shiv Tandav Stotra

Sahasra lochana prabhritya shesha lekha shekhara

Prasuna dhulidhorani vidhu saranghri pithabhuh ||

Bhujanga raja malaya nibaddha jata jutaka

Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah ||5||


Lalata chatva rajvala dhanajn jaya sphu lingabha

Nipita pancha sayakam naman nilimpa nayakam ||

Sudha mayukha lekhaya viraja mana shekharam

Maha kapali sampade shiro jata lamastu nah ||6||

Shiv Tandav Stotra

Karala bhala pattika dhagad dhagad dhagaj jvaltt

Ddhanajn jaya huti kruta prachanda pancha sayake ||

Dhara dharendra nandini kuchagra chitra patraka

Prakalpa naika shilpini trilochane ratir mama ||7||


Navina megha mandali niruddha durdha rasphurat

Kuhunishithi nitamah prabandha baddha kandharah ||

Nilimpa nirjhari dhara stanotu krutti sindhurah

Kala nidhana bandhurah shriyam jagad dhurandharah ||8||

Shiv Tandav Stotra

Prafulla nila pankaja prapancha kali maprabha

Valambi kantha kandali ruchi prabaddha kandharam ||

Smarachchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam

Gajachchhidandha kachhidam tamanta kachchhidam bhaje ||9||


Akharva sarva mangala kala kadamba manjari

Rasa pravaha madhuri vijrum bhanama dhuvratam ||

Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam

Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje ||10||

Shiv Tandav Stotra

Jayatvada bhravibhrama bhramad bhujanga mashvasa

Dvi nirgamatkrama sphurat karala bhala havyavat ||

Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudanga tunga mangala

Dhvani karma pravartita prachanda tandavah shivah ||11||


Shrushadvi chitra talpayor bhujanga maukti kasrajo

Garishtha ratna loshthayoh suhrudvi paksha pakshayoh ||

Trunara vinda chakshushoh praja mahi mahendrayoh

Sama pravrutikah samam pravartayan manah 

kada sada shivam bhajamyaham ||12||

Shiv Tandav Stotra

Kada nilimpa nirjhari nikunja kotare vasanh

Vimukta durmatihs sada shirah stha manjalim vahan ||

Vimukta lola lochano lalama bhala lagnakah

Shiveti mantra muncharan sada sukhi bhavamyaham ||13||


Idam hi nityameva mukta mukta mottamam stavam

Pathan smaran bruvannaro vishuddhi meti santatam ||

Hare gurav subhakti mashu yati nanyatha gatim

Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

Shiv Tandav Stotra with meaning, Benefits of reciting rawan written Shiv Tandav Stotra, शिव तांडव स्त्रोत अर्थ सहित .

What is the best way to recite Tandav Stotram ?

 • It is best to recite it in the morning or in Pradosh period as per astrology.
 • First offer dhoop, deep and naivedya to Lord Shiva.
 • After this, recite Shiva Tandav Stotra by singing it.
 • Dancers can dance with tandav strotram for immense benefit.
 • After the recitation, meditate on Shiva and offer your prayers.

Meaning of shiv tandav strot in english :

 1. Shiva's throat is sacred with the water flowing from his hair, and the snakes around his neck are adorning the necklace and the divine sound of dummut dummut dummut emanating from the damaru, Lord Shiva is performing the auspicious tandava dance, May he bless us all......Shiv tandav strot meaning in english.
 2.  I have a keen interest in Shiva, whose head is adorned with the undulating streams of the ethereal river Ganges, rising deep into the tangled locks of his hair? Whose head is ignited with a dazzling fire, and who wears a crescent moon ornament on his head. Shiv tandav strot meaning in english.
 3. May my mind be fixed on Lord Shiva and seek happiness, all beings in the wonderful universe, whose consort is Parvati, the daughter of Parvatraj, who, by her compassionate gaze, controls the extraordinary calamity that pervades everywhere, and Those who wear the divine worlds as their dress. Shiv tandav strot meaning in english.
 4. May I find unique happiness in Lord Shiva, who is the savior of all life, the hood of his crawling snake is reddish-brown and the gem is shining, it is spreading various colors on the beautiful faces of the goddesses of the directions, who are hugely drunk. It is covered with a sparkling scarf made of elephant skin. Shiv tandav strot meaning in english.
 5. May Lord Shiva bless us, Whose crown is the moon, Whose hair is tied with the necklace of a red serpent, Whose foot is darkened by the flow of flower dust, which falls from the heads of Indra, Vishnu and other gods. Shiv tandav strot meaning in english.
 6. From the tangled strands of the hair of Shiva, who destroyed Kamadeva with the spark of fire burning on his head, who is revered by the lords of all the gods, who is adorned with the crescent moon.
 7. I am interested in Lord Shiva, who has three eyes, who devoured the mighty Kamadeva, the surface of his fierce head burns with the sound of thunder, he is the only artist who can charm the mind of Parvati, the daughter of the king of mountains. are skilled. Shiv tandav strot meaning in english.
 8. May Lord Shiva bless us, He bears the burden of the whole world, Whose beauty is the moon, Who has the supernatural river Ganges, Whose neck is black like the midnight of a new moon covered with layers of clouds. Shiv tandav strot meaning in english.
 9. I pray to Lord Shiva, whose throat is tied with the brilliance of the temples, hanging with the grace of blue lotus flowers in full bloom, which looks like the blackness of the universe. The one who killed Kamadeva, the one who destroyed Tripura, the one who destroyed the bonds of worldly life, the one who ended the sacrifice, the one who destroyed the Andhaka Daitya, the one who kills the elephants, and the one who defeated Yama, the god of death. did. Shiv tandav strot meaning in english.
 10. I pray to Lord Shiva, around whom the bees keep flying. Because of the sweet aroma of honey coming from the beautiful bunches of auspicious Kadamba flowers, who is the one who kills Kamadeva, who has ended Tripura, who has destroyed the bonds of worldly life, who has put an end to Bali, who destroys the dark demon. Kiya, the one who kills the elephants, and who defeated Yama, the god of death.
 11. Shiva, whose tandava dance is in rhythm with the dhimid dhimid loud sound of the drums, whose great head is ignited, that fire is spreading due to the snake's breath, swirling round and round in the majestic sky. 
 12. When will I be able to worship Lord Sadashiva, the eternal benefic deity, who maintains equanimity towards emperors and people, towards the straw of grass and lotus, towards friends and enemies, the most valuable gem and heap of dust, To the snake and the necklace and to the various forms in the world?
 13. When can I be happy, living in a cave near the supernatural river Ganges, with my hands tied all the time on my head, washing away my tainted thoughts, chanting the Shiva mantra, with great head and lively eyes Dedicated to God. 
 14. Whoever reads, memorizes and recites this stotra becomes eternally holy and gets the devotion of the great Guru Shiva. There is no other way or way for this devotion. Just the thought of Shiva removes the illusion.
 15. After the worship is over in the evening, the one who recites this Shiva Tandava Stotra sung by Ravana, Lord Shankar bestows the man with a stable property consisting of chariots, elephants, horses. 
 16. By simply reciting or listening to this excellent Shiva Tandava Stotra, the living being becomes pure, becomes established in the Supreme Guru Shiva and becomes free from all kinds of illusions.
 17. At the end of Shiv Pujan in the morning, Lakshmi remains stable by singing this Ravana's Shivtandavastotra and the devotee is always full of wealth like chariots, yards, horses etc.
#ShivTandavStotram #TandavMusic #ShivTandav , #ShivTandav, #Tandav, #TandavMusic, #FullEnergeticMusic, #IndianEnergeticMusic.

If you are in search of astrologer to know about your personal and professional life then do contact for best horoscope reading. 

 • Consult horoscope reader to know about power planets in birth chart. 
 • Know about your love life through vedic astrology.
 • Know about lucky gems stones.
 • which pooja is good for you?
 • Best time for marriage, career guidance.
 • Solutions of problems through vedic astrology.


Shiv Tandav Stotra with meaning, Benefits of reciting rawan written Shiv Tandav Stotra, शिव तांडव स्त्रोत अर्थ सहित, Listen the praise of shiva .

Comments

Featured Post

When is mahashivratri in 2023, how to do worship of lord shiva, where to perform pooja?, Astrology and Shivratri?, What Not To Do on the night of lord shankara?, What type of Poojas are possible on shivratri?, Remedies of Different Problems on Shivratri . Shivratri is very important from the point of view of Hindus. This is very auspicious night from the point of view of spiritual practices. Also if a common person want to full fill materialistic wishes then also this night is very important. If proper worship is done under perfect guidance then no doubt success will come definitely. It is believed that prayers done on the divine night of mahashivratri is equal to thousands of years worship.  This divine night is useful for everyone man, women, lovers, patients because we can do rituals for our any wish on this night of shivratri.  Removal of sins possible by doing worship and meditation on the night of shivratri.  Fulfillment of wishes is possible by invoking lord shiva and  go

Popular posts from this blog

om kleem krishnaay namah mantra significance

om kleem krishnaya namaha significance, spell for love attraction, om kleem krishnaya namah benefits for love, kleem mantra effects in how many days, om kleem krishnaya namaha 108 times, how to chant this spell for best result. kleem beej mantra is related with goddess kali and is very very powerful. The chanter of this mantra able to develop a divine aura and attraction power which help to attract divine energies as well as materialistic comforts. Shree Krishna is the incarnation of lord Vishnu and is a symbol of great personality, love, knowledge and intelligence.  om kleem krishnaay namah mantra significance “Om Kleem Krishnaya Namaha” is an amazing spell which is able to provide everything to a chanter and so is used for decades by devotees.  This mantra keeps the power of goddess durga as well as Krishna too and so is a divine mantra for everyone who want success in life soon.  “Om Kleem Krishnaya Namaha” is a powerful mantra which invokes the inner spiritual energy if continu

YES

yes You have got answer YES, Now you can take decision as per your wish. Check Again

Hindi Alphabets and Zodiac Sign | Raashi Akshar

Hindi Alphabets and Zodiac Sign | Raashi Akshar,  Astrologer for solutions of all problems. Want to know your zodiac sign, Want to know how you are affected by raashi or zodiac sign then this article will help you. In vedic astrology with the first letter of alphabet we decide the raashi or zodiac sign. In whole the life person  has the impact of this zodiac sign. Here i am giving the list of alphabets and the related zodiac sign. Rashi se sambandhit akshar 1. Zodiac Sign: Aries or मेष Alphabets of Aries Or Mesha: चू , चे , चो , ला , ली , लू , लो , अ 2. Zodiac Sign: Taurus or वृषभ Alphabets of Taurus or Vrishabh : इ, उ , ए , ओ , वा , वी , वू , वे , वो 3.Zodiac Sign: Gemini or मिथुन Alphabets of Gemini or Mithun: का, की, कु , के, को, घ , ड़ , छ , हा Contact Astrologer For True Guidance>> 4.Zodiac Sign: Cancer or कर्क Alphabets of Cancer or Karka: ही, हू , हे , हो, डा,डी , डू , डे , डो 5.Zodiac Sign: Leo or सिंह Alphabets of Leo or Singh: मा , मी, म