Skip to main content

Best Online Astrology Services

Vedic astrology services || Horoscope Reading || Kundli Analysis || Birth Chart Calculation || Pitru Dosha Remedies || Love Life Reading || Solution of Health Issues in jyotish || Career Reading || Kalsarp Dosha Analysis and remedies || Grahan Dosha solutions || black magic analysis and solutions || Best Gems Stone Suggestions || Rashifal || Predictions || Best astrologer || vedic jyotish || Online jyotish || Phone astrology ||

Bhagya Suktam Lyrics and Benefits

Bhagya suktam lyrics, Benefits of bhagya suktam, Lyrics of bhagya suktam, Remove Bad luck.

If luck is not favoring, if problems are continuing in life then recitation of BHAGYA SUKTAM is very useful. 

It is equally beneficial for men, women and children. Whether you are a businessmen or jobber if you want to enhance your luck then do recite Bhagya suktam daily. 

There are vedic hymns in this भाग्य सूक्तं in which we pray to lord Bhaga to bless life with everything. These divine mantras are given in RIGVEDA.

Daily listening and reciting of this bhagya suktam brings good luck, happiness in family, peace in family. It also brings all the luxuries to live a comfortable life. 

Bhagya suktam lyrics, Benefits of bhagya suktam, Lyrics of bhagya suktam, Remove Bad luck.
Bhagya Suktam Lyrics and Benefits


हिंदी में जानिए भाग्य सूक्तम् के बारे में 

Lyrics of BHAGYA SUKTAM in English:

ō-m prā̠tara̠gni-mprā̠tarindrag̍ṃ havāmahē prā̠tarmi̠trā varu̍ṇā prā̠tara̠śvinā̎ ।

prā̠tarbhaga̍-mpū̠ṣaṇa̠-mbrahma̍ṇa̠spati̍-mprā̠ta-ssōma̍mu̠ta ru̠dragṃ hu̍vēma ॥ 1 ॥


prā̠ta̠rjita̠-mbha̍gamu̠gragṃ hu̍vēma va̠ya-mpu̠tramadi̍tē̠ryō vi̍dha̠rtā ।

ā̠ddhraśchi̠dya-mmanya̍mānastu̠raśchi̠drājā̍ chi̠dya-mbhaga̍-mbha̠kṣītyāha̍ ॥ 2 ॥


bhaga̠ praṇē̍ta̠rbhaga̠ satya̍rādhō̠ bhagē̠mā-ndhiya̠muda̍va̠dada̍nnaḥ ।

bhaga̠praṇō̍ janaya̠ gōbhi̠raśvai̠rbhaga̠pranṛbhi̍rnṛ̠vanta̍ssyāma ॥ 3 ॥


u̠tēdānī̠-mbhaga̍vantassyāmō̠ta prapi̠tva u̠ta madhyē̠ ahnā̎m ।

u̠tōdi̍tā maghava̠nthsūrya̍sya va̠ya-ndē̠vānāg̍ṃ suma̠tau syā̍ma ॥ 4 ॥


bhaga̍ ē̠va bhaga̍vāgṃ astu dēvā̠stēna̍ va̠ya-mbhaga̍vantassyāma ।

ta-ntvā̍ bhaga̠ sarva̠ ijjō̍havīmi̠ sanō̍ bhaga pura ē̠tā bha̍vēha ॥ 5 ॥


sama̍dhva̠rāyō̠ṣasō̍-'namanta dadhi̠krāvē̍va̠ śuchayē̍ pa̠dāya̍ ।

a̠rvā̠chī̠naṃ va̍su̠vida̠-mbhaga̍nnō̠ ratha̍mi̠vā-'śvā̍vā̠jina̠ āva̍hantu ॥ 6 ॥


aśvā̍vatī̠rgōma̍tīrna u̠ṣāsō̍ vī̠rava̍tī̠ssada̍muchChantu bha̠drāḥ ।

ghṛ̠ta-nduhā̍nā vi̠śvata̠ḥ prapī̍nā yū̠ya-mpā̍ta sva̠stibhi̠ssadā̍ naḥ ॥ 7 ॥


yō mā̎-'gnē bhā̠ginag̍ṃ sa̠ntamathā̍bhā̠ga̍-ñchikī̍ṛṣati ।

abhā̠gama̍gnē̠ ta-ṅku̍ru̠ māma̍gnē bhā̠gina̍-ṅkuru ॥ 8 ॥


|| ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥


In this bhagya suktam we pray to bhaga i.e. god of fortune, poosha(God of way), Brihaspathi i.e Teacher of gods,  Soma i.e. moon, and Rudra.

We pray to god to bless with all the necessary things to live this life happily. 

We pray to remove the hurdles in life in bhagya suktam. 

We pray to enhance our luck. 


So this is a very powerful vedic mantras to invoke the god of luck. 

Bhagya suktam lyrics, Benefits of bhagya suktam, Lyrics of bhagya suktam, Remove Bad luck.

Comments

Featured Post

When will sun transit in aries in 2023, Impacts on 12 zodiacs, predictions in vedic astrology, सूर्य का मेष राशि में गोचर कब होगा?, What to do to get favor of planet sun in vedic astrology?. Every planet keeps changing zodiac sign from time to time, the effect of which we get to see in environment, business, personal life. In this article, we will study the transit of Sun in Aries. Every year in the month of April, Sun enters Aries and becomes exalted, which is very auspicious. When the Sun enters Aries, it shines with its full power and we can see its effect everywhere. In 2023, Sun will enter Aries on Friday, April 14 at 2:42  PM and will remain in it for the next one month. Sun In Aries Results/predictions हिंदी में पढ़िए सूर्य का मेष राशि में गोचर कब होगा २०२३ में ? Let’s know sun is related with which subjects as per astrologer? As per vedic astrology, we can predict many things about life as per the state of sun in horoscope. Sun is related with father, name a

Popular posts from this blog

om kleem krishnaay namah mantra significance

om kleem krishnaya namaha significance, spell for love attraction, om kleem krishnaya namah benefits for love, kleem mantra effects in how many days, om kleem krishnaya namaha 108 times, how to chant this spell for best result. The Om Kleem Krishnaya Namaha mantra is a powerful mantra that is used to invoke the blessings of Lord Krishna. It is a combination of the Sanskrit syllables Om, Kleem, and Krishnaya, each of which has its own significance. Om: Om is the sacred syllable of Hinduism, and it is said to represent the Supreme Being. It is often used to start and end mantras, and it is said to help the practitioner to connect with the divine. Kleem: Kleem is a bija mantra, or seed syllable, that is associated with the goddess Kali. It is said to represent the power of creation and destruction, and it is often used to invoke the blessings of Kali. Krishnaya: Krishnaya is a name of Lord Krishna, and it is said to represent his compassion, love, and sweetness. om kleem krishnaay

YES

yes You have got answer YES, Now you can take decision as per your wish. Check Again

om kreem kalikaaye namah mantra benefits

om kreem kalikaaye namah mantra benefits, How can I please Mahakali/Mata Kali?, Benefits of chanting mahakali mantra. Goddess kali is the incarnation of durga and she is capable to eradicate the negative energies, evil eye effects, kala jadu, black magic etc.  Kali mata is very aggressive and so people fear of her but there is not need to think negative of her because mother don’t harm anyone, she just protect devotees from evil energies.  benefits of om kreem kalikaaye namah mantra हिंदी में पढ़िए  ॐ क्रीं कालिकाये नमः मंत्र के लाभ Let’s see the benefits  of chanting Om kreem kalikaaye namah mantra : Meaning of kreem mantra: Kreem is a beeja mantra of goddess Kali, yogis and saints practice this beej-mantra to seek blessings of goddess. This divine beeja-mantra invokes the blessings of goddess kali and bless the devotee with health, wealth and salvation.  Benefits of chanting ऊँ क्रीं कालिकायै नमः – This mantra is very powerful and is capable to to transform the life of ch